Bản đồ dữ liệu

Các hoạt động trong vùng dự án

Các bản đồ thể hiện các hoạt động của các nhóm khác nhau trong dự án OrganoRice tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, thông tin Lớp phủ mặt đất cung cấp thông tin về địa điểm của lớp phủ được lập bản đồ. Trong phần Thu mẫu đất, tất cả các vị trí thu mẫu đã được lấy từ mẫu đất tại đồng ruộng hoặc mẫu nước tại các kênh/rạch. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với các mục đích khác nhau. Một mặt, cuộc phỏng vấn được tiến hành với nông dân để thu thập thông tin đầu vào cho việc phân loại lớp phủ và lập kế hoạch, tối ưu hóa thủy lợi như che phủ đất, luân canh cây trồng và thực hành tưới tiêu. Mặt khác, cũng trong cuộc phỏng vấn này, thông tin về kiểm soát sâu bệnh và sử dụng thuốc trừ sâu cũng được cung cấp từ nông dân. Ngoài ra, khi kết hợp với dữ liệu phân loại và quản lý sử dụng đất, các khu vực sử dụng thuốc trừ sâu thấp có thể được xác định, từ đó giúp xác định các khu vực tối ưu tiềm năng cho sản xuất lúa hữu cơ trong tương lai. Nhóm thứ ba của cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm các yếu tố kinh tế – xã hội để đánh giá nhu cầu của nông dân và cộng đồng trong việc chuyển đổi sang sản xuất gạo hữu cơ.

Cuối cùng, thông tin về Đào tạo sẽ được cung cấp, trong đó đào tạo có thể được thực hiện bởi các đối tác dự án cũng như các công ty hoặc các tổ chức công. Tất cả dữ liệu về phân loại lớp phủ mặt đất, thu mẫu đất và cuộc phỏng vấn được thu thập trong một ứng dụng đặc biệt được phát triển bởi KIAG và được tải lên tự động vào cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này có thể được sử dụng bởi tất cả các đối tác dự án để phân tích và đánh giá. Do chính sách về dữ liệu, các dữ liệu thu thập không được cung cấp trên trang web và chỉ có thể truy cập bởi các đối tác OrganoRice.

Màn hình ví dụ từ cơ sở dữ liệu Phỏng vấn

Theo mặc định, tất cả các mục được hiển thị. Để ẩn một danh mục, hãy nhấp vào nút lặp lại (ví dụ: “Các bài phỏng”). Để đặt lại bản đồ và hiển thị tất cả các mục nhập, nhấp vào “Cài lại chế độ xem”.