OrganoRice

Sản xuất gạo hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ở Việt Nam, canh tác lúa truyền thống đang chịu áp lực lớn về kinh tế và sinh thái. Đồng thời, nhu cầu trong nước và toàn cầu đối với các sản phẩm hữu cơ ngày càng tăng. Do đó, OrganoRice đã đặt mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi sang canh tác hữu cơ thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác Đức và Việt Nam. Ngoài khuôn khổ thuần nông nghiệp, toàn bộ chuỗi giá trị được minh bạch, phân tích và tối ưu hóa. Sự hợp tác của tất cả các tác nhân có liên quan được nhấn mạnh trong dự án.

Canh tác lúa hữu cơ hài hòa với thiên nhiên

Mục tiêu tổng thể của dự án OrganoRice là hỗ trợ mở rộng canh tác lúa hữu cơ ở Việt Nam, đặc biệt là ở mô hình tại tỉnh Vĩnh Long thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, và đồng hành một cách khoa học với quá trình chuyển đổi từ canh tác lúa truyền thống sang lúa hữu cơ. Để chuyển đổi thành công, ngoài các vấn đề khoa học cần giải quyết như giảm ô nhiễm đất và nước do thuốc trừ sâu và kim loại nặng, áp dụng phân bón hoặc sản phẩm bảo vệ thực vật sinh học một cách tối ưu, tất cả các khía cạnh kinh tế xã hội có liên quan như tình hình thu nhập được cải thiện của nông dân trồng lúa, việc tiếp thị sản phẩm, v.v. phải được cân nhắc. Một thách thức đặc biệt trong quá trình chuyển đổi và để đạt được thành công là việc cân nhắc kĩ lưỡng bản sắc văn hóa và sự hòa nhập của từng hộ nông dân vào cấu trúc xã hội của cộng đồng làng xã. Do đó, dự án OrganoRice dựa vào việc giao tiếp trực tiếp với người dân bản địa. Để đảm bảo sự thành công bền vững của quá trình chuyển đổi, cả các bên liên quan chính của địa phương (như nông dân, chính quyền, doanh nghiệp thương mại) và các tổ chức khoa học địa phương (Đại học Cần Thơ) đều tích cực tham gia vào dự án.

Giải pháp kỹ thuật số

Để giúp nông dân địa phương và các tổ chức chính trị đưa ra quyết định vùng nào trong tỉnh Vĩnh Long phù hợp để chuyển đổi sang sản xuất lúa hữu cơ, một bản thảo cùng những khuyến nghị rõ ràng và thông tin chi tiết về các vùng sản xuất lúa hữu cơ tiềm năng ở tỉnh Vĩnh Long sẽ được đã phát triển. Nhìn chung, bản thảo này sẽ xác định các khu vực thích hợp cho việc sản xuất lúa gạo hữu cơ và sẽ được cung cấp cho các bên liên quan, bao gồm cả chính quyền khu vực, để tiếp tục phát triển sản xuất lúa gạo hữu cơ trong khu vực. Ngoài ra, một nền tảng thông tin kỹ thuật số dựa trên tri thức sáng tạo sẽ được phát triển và triển khai để hỗ trợ luồng dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu cho tất cả các bên liên quan, từ nông dân đến thương nhân đến các nhà hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, công cụ truy xuất nguồn gốc “WeTrace” đang được phát triển cho nhu cầu cụ thể của sản xuất lúa gạo hữu cơ ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo sự tin cậy về nguồn gốc sản phẩm, nhằm ổn định nhu cầu tiêu thụ gạo hữu cơ trong nước và tăng cơ hội xuất khẩu. Tất cả dữ liệu, nền tảng thông tin kỹ thuật số và “WeTrace” sẽ được cung cấp cho công chúng để giúp tăng cường và mở rộng sản xuất lúa gạo hữu cơ trong giai đoạn tài trợ của dự án.

Minh bạch là chìa khóa thành công

Dự án có sự tham gia của các tổ chức khoa học từ Đức (Forschungszentrum Jülich GmbH, Đại học Bonn, UNU Bonn) và Việt Nam (Đại học Cần Thơ) cũng như các công ty với sự đóng góp cùng kinh nghiệm lâu năm mình tại Việt Nam cho dự án và chính quyền địa phương. Dự án OrganoRice đặc biệt chú ý đến việc thu thập và phân tích có hệ thống dữ liệu và thông tin để xác định và xác minh từng bước của quy trình chuyển đổi, nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện cho quy trình sản xuất gạo hữu cơ. KIAG, với nhiều năm kinh nghiệm liên ngành trong các giải pháp chuỗi cung ứng kỹ thuật số cho các phương pháp tiếp cận thực tế đối với nền kinh tế toàn cầu và bền vững, có vai trò trung tâm trong việc này. Tính minh bạch đạt được theo cách này nhằm mục đích tạo sự tin cậy cho tất cả những người tham gia trong chuỗi giá trị và giảm thiểu rủi ro.

Tờ rơi

Tải Tờ rơi Organorice tại đây: Tiếng Anh / Tiếng Việt

Tin tức

đối tác

Institut Agrosphäre IBG-3, Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)

The IBG-3 aims to contribute to the sustainable use of the natural resources soil and water and to provide a better understanding of the functioning of terrestrial systems. IBG-3 has more than 50 scientists working on various national and international projects, including the fate of contaminants and the management of soil and surface water resources in various applications.

Internet: https://www.fz-juelich.de/en/ibg/ibg-3

Institute of Crop Science and Resource Conservation University Bonn (INRES)

The INRES Institute of Soil Science (Prof. Amelung and team) is experienced in the study of soil regeneration and pollutant exchange processes through land use change in different environments. Current research on this topic relates to nutrient cycling in different paddy rice systems in the Philippines and related chronosequences in China and Indonesia. Together with UNU, there is also extensive expertise in risk assessment of antibiotics in soils and tracing of pesticides and human drugs in various peri-urban areas, for example in Mexico, China, and Vietnam. Professor Amelung coordinated the BMBF project DeltAdapt (Sustainable adaptation of coastal agro-ecosystems to increased salinity intrusion).

Internet: https://www.boden.uni-bonn.de/en/start-1?set_language=en

United Nations University, Institute for Environment and Human Security (UNU)

The United Nations University (UNU) is the academic arm of the United Nations and serves as a bridge between academia and international policy. The UNU Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS, Bonn, Germany) addresses current challenges of risk and vulnerability in socio-ecological systems, as well as the consequences of complex natural hazards and global change. UNU-EHS research improves the understanding of cause-effect relationships to find ways to reduce vulnerability for sustainable development. Research areas include climate change adaptation, environmental migration and social vulnerability, ecosystem services and resource conservation, and vulnerability and risk analysis models and tools. The goal of UNU-EHS’s research in this regard is to design solutions for risk reduction and sustainable development, taking into account future development pathways.

Internet: https://ehs.unu.edu/

KIAG Knowledge Intelligence Applications GmbH (KIAG) KIAG was founded in 1999 as a consulting company with an integrated software department and has established itself in various industrial sectors through special solutions. Transparency and traceability have always been important topics for KIAG, not only in the context of the logistics division. Through personal contacts, the idea of using process and IT expertise in the area of sustainable development developed. The assumption is that IT can generate information and applicable knowledge directly from data and thus support necessary analog processes. The Bonn-based company gradually began to apply its know-how combined with technical expertise, especially in agriculture. Through the new WeTrace division, KIAG started to leverage synergies with different partners in Asia and Africa in 2015. The aim is to efficiently interlink all available resources for sustainable, market-oriented production and make them transparent. The implementation of this long-term project is taking place with different partners. These are the private sector on the one hand, and the public sector such as national and international development organizations on the other. Due to its interdisciplinary, experienced team, the company contributes the necessary knowledge in terms of IT, market and professionalism. At the same time, training is another core element of the WeTrace concept. Knowledge and

competence transfer are essential in this context. In this sense, WeTrace with its IT products and services is much more than just a business field. It offers a niche for rethinking economics for all stakeholders together. Especially for those at the end of the value chain.

Internet: https://www.ki-ag.com/

Department of Cultivation and Plant Protection of Vinh Long province, Vietnam (DCPP)

The Department of Cultivation and Plant Protection of Vinh Long province currently has 52 employees and additional 183 employees work in decentralized subdivisions in communes, districts, and cities. Currently, the department manages 248 ha of farmland for the production of fruit trees and vegetables according to VietGAP standards. In addition, more than 165 ha of pomelo and 50 ha of sweet potato are cultivated to achieve VietGAP. Currently, 6000 ha of high quality rice cultivation has been registered and managed, including 43 ha of organic rice production in My Loc commune, Tam Binh district. In addition, 100 ha of rice field have been established and cultivated in Hieu Nhon commune, Vung Liem district.

Internet: https://portal.vinhlong.gov.vn/portal/wpsct/wps/page/xemtin.cpx?item=62b13412e324dafca7fb087a

Can Tho Universität, Vietnam (CTU)

Can Tho University (CTU) is the largest university in the Mekong Delta with the second largest agricultural faculty in Vietnam. Located in the heart of Mekong Delta, a delta fertile for agricultural production but exposed to the impacts of climate change, CTU has given high priority to education and research to promote sustainable agricultural production. The results of scientific research at CTU are widely recognized for their high efficiency and rapid application in agricultural production, which directly contributes to increasing regional food and nutrition production and adaptation to global climate change. Since 2007, the CTU has successfully collaborated with German partners through research projects. Examples include the project ‘Water-related Information System for the Sustainable Development of the Mekong Delta, Vietnam‘ and ‘Sustainable adaptation of coastal agro-ecosystems to increased salinity intrusion’.

Internet: https://en.ctu.edu.vn/

SERI Deutschland e.V. (SERI) associated member

The Sustainable Europe Research Institute SERI Deutschland e.V. is a private, independent and non-profit research centre. It is dedicated to sustainable development research that is comprehensive, transdisciplinary and practically relevant, covering environmental, social, institutional and economic sustainability. SERI Germany is committed to high standards of research quality, as reflected in its participation in international research consortia and publications in internationally recognized journals. In addition to conceptual research, e.g. in areas such as ecosystem services and their valuation or sustainable consumption, SERI Germany emphasizes the need for knowledge transfer, interfaces between science, policy and society, and results that have to prove themselves in the real world.

Internet: https://www.seri.de/home/

L.U.P.O GmbH (LUPO) Contractor

L.U.P.O.. GmbH was founded in 1997 by the current managing director Dr. Jürgen Ott and is a team of experts from different disciplines of ecology and planning (biology, ecology, limnology, landscape and environmental planning, forestry, geography, etc.). Due to its interdisciplinary and flexiblility, it can cover work and planning from a wide range of disciplines, focusing on applied ecology and environmental planning. The most important taxonomic indicator group for inferring the ecological status of an ecosystem are dragonflies, on which L.U.P.O. has now been working for about 40 years. L.U.P.O. has been partner in the BMBF-funded interdisciplinary LEGATO project (Land Use Intensity and Ecological Engineering – Assessment Tools for risks and opportunities in irrigated rice based production systems), which was conducted in the Philippines and Vietnam, where they studied and analyzed dragonflies, which are considered as important elements of the zonosis in rice fields, and therefore, can be used as excellent bioindicators of different types of environmental impacts (pesticides, invasive species, etc.), thus providing information on ecosystem services.

Internet: https://www.lupogmbh.de/